דוח שנתי מס הכנסה

בעלי עסקים (ובמקרים מסוימים גם שכירים) מחויבים להגיש דו"ח שנתי על הכנסותיהם והוצאותיהם לשנת המס. עסק קטן, שהכנסתו השנתית אינה עולה על 60,000 ש"ח, רשאי להגיש דו"ח שנתי מקוצר.
לאחר הגשת הדו"ח השנתי למס הכנסה יתברר אם מגיש הדו"ח חייב לשלם עוד מס או שהוא זכאי להחזר שכן שילם עודף מס דרך המקדמות.
אי הגשת דו"ח במועד ללא אישור פקיד השומה מהווה עבירה פלילית והיא עלולה לגרור הטלת קנסות והגשת כתב אישום.

בעל עסק מחויב למלא ולהגיש דו"ח שנתי למס הכנסה על הכנסותיו והוצאותיו לשנת המס. במקרים מסוימים גם שכיר נדרש למלא ולהגיש את הדו"ח השנתי (המידע המפורט בדף זה רלוונטי גם לשכירים).
אם בעל העסק הוא אדם יחיד (כלומר אינו חברה), עליו להגיש את הדו"ח השנתי באופן מקוון באמצעות אתר האינטרנט של רשות המיסים, ובנוסף להגיש את הדו"ח באופן ידני למודיעין של פקיד השומה.

ישנם יחידים שיש להם פטור מהגשת הדו"ח באופן מקוון. לפרטים נוספים רצוי לפנות לפקיד השומה בסניף מס הכנסה באזור העסק, או להתייעץ עם אנשי מקצוע.
בני זוג נשואים המקיימים משק בית משותף, רשאים לבחור מי משני בני הזוג ייחשב כבן זוג רשום. התיק במס הכנסה מתנהל על שם שני בני הזוג ובני הזוג רשאים לבחור בין הגשת דו"ח אחד שיכלול את הכנסות שניהם, לבין הגשת דו"חות נפרדים. בחירה זו לא תשפיע על חבות המס.

מועד הגשת דו"ח שנתי

ככלל יש להגיש את הדו"ח השנתי עד 30 באפריל בשנה שלאחר תום שנת המס, אבל ישנם עסקים שרשאים להגיש מאוחר יותר, בהתאם להנחיות רשות המסים.
בעל עסק שאינו יכול להגיש את הדו"ח במועדים שצוינו, צריך לפנות מראש בבקשה מנומקת לפקיד השומה בסניף מס הכנסה שבאזור מיקום העסק, ולבקש בקשה להארכת המועד להגשת הדו"ח.

שלבי הגשת דו"ח שנתי

יש להגיש את הדו"ח השנתי למס הכנסה על גבי טופס 1301 בצורה מקוונת, באמצעות אתר האינטרנט של רשות המסים.
לטופס הדיווח יש לצרף את הנספחים הנלווים כמפורט בפרק ג' בחוברת דע את זכויותיך וחובותיך (עמ' 9).
במילוי השדות בטופס ניתן להיעזר באשפי הדרכה (כפתור "עזרה" ליד השדה) ובהדרכה דינמית (לחיצה על קוד/תיאור שדה לקבלת הדרכה לגביו). כמו כן ניתן לפנות לרשות המסים ולקבל הדרכה במילוי הדו"ח. לפרטים נוספים ראו הדרכה במילוי הדו"ח השנתי למס הכנסה מטעם רשות המסים.
לאחר מילוי תקין של הדו"ח ניתן לקבל את חישוב המס, חישוב המס מתבסס על הנתונים שהוזנו, ולא כולל ריבית, הפרשי הצמדה ותשלומים ששולמו על חשבון שנת המס.
לאחר שידור הנתונים למחשב רשות המסים, נתוני הדו"ח יעודכנו במרשמים ויופק פלט בשני עותקים המכיל את נתוני הדו"ח כפי שהוזנו.
את הפלט יש להדפיס, לחתום עליו במקום המיועד לכך ולהגישו באופן ידני, בצירוף המסמכים והנספחים הנדרשים לפקיד השומה. על גבי ההעתק השני יש לקבל אישור הגשה.
ניתן לחזור ולעדכן דו"ח ששודר, ע"י שידור כל הדו"ח מחדש (ולכן מומלץ לשמור את קובץ השידור במחשב), וזאת עד להגשה פיזית של הפלט החתום למשרד פקיד השומה. לאחר ההגשה של הדו"ח השנתי לפקיד השומה, לא ניתן יותר לעדכן את הדו"ח השנתי דרך האינטרנט.
יש להדגיש כי כל עוד לא הוגש הדו"ח השנתי באופן ידני לפקיד השומה, כשהוא חתום וכולל את הנספחים והמסמכים הנדרשים, לא ייחשב הדו"ח כמוגש.
מי שנתקל בבעיות בשידור הטופס המקוון, יכול לפנות למוקד התמיכה של רשות המסים בימים א'-ה' בין השעות 8:15-16:00.לאחד מהטלפונים המפורטים בהמשך.
לאחר הגשת הדו"ח השנתי למס הכנסה יתברר אם:
בעל העסק שילם באמצעות המקדמות פחות מס הכנסה ממה שנדרש, ועליו להשלים את תשלומי מס ההכנסה הנדרשים או
בעל העסק שילם באמצעות המקדמות יותר מס הכנסה ממה שנדרש, והוא זכאי להחזר מס הכנסה.

חשוב: אי הגשת דו"ח במועד ללא אישור פקיד השומה, יכול לגרור הטלת קנסות ו/או הגשת כתב אישום שכן זוהי עבירה פלילית שדינה מאסר שנה או קנס או שני העונשים כאחד

דו"ח עצמאי מקוצר ליחיד בעל עסק קטן

על עסק קטן, שהכנסתו השנתית אינה עולה על 60,000 ש"ח, רשאי להגיש דו"ח מקוצר בן עמוד אחד בלבד, במקום הדו"ח השנתי המקיף, באמצעות טופס 137 מקוון – דין וחשבון שנתי מקוצר ליחיד בעל עסק קטן.
שידור דו"ח שנתי מקוצר אינו כולל חישוב מס, ועל-כן לא נדרש מילוי שדות הזיכויים והניכויים השונים.
למידע נוסף ראו שידור דו"ח שנתי מקוצר ליחיד בעל עסק קטן באתר רשות המסים.

מי רשאי להגיש דו"ח שנתי מקוצר
בכל אחד מהמצבים הבאים ניתן להגיש דו"ח שנתי מקוצר:
לאחד מבני הזוג (הרשום או הלא רשום) יש הכנסות מעסק ועבודה אישית שאינן עולות על סך 60,000 ש"ח ולבן הזוג השני אין הכנסות כלל.
לאחד מבני הזוג (הרשום או הלא רשום) יש הכנסה מעסק ועבודה אישית שאינן עולות על סך 60,000 ש"ח ולבן הזוג השני יש הכנסה מעבודה בלבד או מקצבה בלבד שנוכה מהם מלוא המס ואינו חייב בגינה בהגשת דו"ח.
לכל אחד משני בני הזוג (הרשום או הלא רשום) יש הכנסות מעסק ועבודה אישית שאינן עולות על 60,000 ש"ח.
מי שבידיו הכנסות משוק ההון, מהן נוכה מלוא המס במקור, וכלל הכנסותיו אינן עולות על סכום של 811,560 ש"ח לשנה (נכון לשנת 2016) רשאי להגיש דו"ח מקוצר.

שלבי ההליך להגשת הדו"ח השנתי המקוצר

יש למלא את השדות בטופס ולשדר אותו למס הכנסה.
לאחר שידור הנתונים למחשב רשות המסים, נתוני הדו"ח יעודכנו במרשמים ויופק פלט בשני עותקים המכיל את נתוני הדו"ח כפי שהוזנו.
את הפלט יש להדפיס, לחתום עליו במקום המיועד לכך ולהגישו באופן ידני, בצירוף המסמכים והנספחים הנדרשים לפקיד השומה. על גבי ההעתק השני יש לקבל אישור הגשה.
ניתן לחזור ולעדכן דו"ח ששודר, ע"י שידור כל הדו"ח מחדש (ולכן מומלץ לשמור את קובץ השידור במחשב), וזאת עד להגשה פיזית של הפלט החתום למשרד פקיד השומה. לאחר ההגשה של הדו"ח השנתי לפקיד השומה, לא ניתן יותר לעדכן את הדו"ח השנתי דרך האינטרנט.
יש להדגיש כי כל עוד לא הוגש הדו"ח השנתי באופן ידני לפקיד השומה, כשהוא חתום וכולל את הנספחים והמסמכים הנדרשים, לא ייחשב הדו"ח כמוגש.
מי שנתקל בבעיות בשידור הטופס המקוון, יכול לפנות למוקד התמיכה של רשות המסים בימים א'-ה' בין השעות 8:15-16:00.לאחד מהטלפונים המפורטים בהמשך.
לאחר הגשת הדו"ח השנתי למס הכנסה יתברר אם:
בעל העסק שילם באמצעות המקדמות פחות מס הכנסה ממה שנדרש, ועליו להשלים את תשלומי מס ההכנסה הנדרשים או
בעל העסק שילם באמצעות המקדמות יותר מס הכנסה ממה שנדרש, והוא זכאי להחזר מס הכנסה.

הפרת החובה להגיש דו"ח שנתי למס הכנסה
אי הגשת דו"ח במועד ללא אישור פקיד השומה, הוא עבירה פלילית ויכול לגרור הטלת קנס ואף מאסר.
בנוסף, פקיד השומה רשאי במקרה של אי הגשת דו"ח לקבוע את ההכנסה החייבת ואת המס המגיע מהנישום לפי שיקול דעתו.

חשוב לדעת

רשות המסים מעמידה לשירות לקוחותיה בתקופת הגשת הדו"ח השנתי (לרוב בחודשים אפריל – מאי), לשכות הדרכה לסיוע במילוי הדו"ח השנתי על ההכנסה.
תקנות מס הכנסה פוטרות במקרים מסוימים מהגשת דין וחשבון על הכנסה – רצוי להתייעץ עם אנשי מקצוע.
תוך 4 שנים מתום שנת המס שנמסר בה הדו"ח, פקיד השומה רשאי לבדוק אותו ולאשרו או לקבוע את ההכנסה לפי מיטב שפיטתו, אם יש לו סיבות סבירות להניח כי הדו"ח אינו נכון. אם הדו"ח שהוגש אינו דו"ח סתמי והוגשו כל הדו"חות הנדרשים, פקיד השומה חייב להזמין את הנישום לדיון לפני שהוא קובע כי הכנסתו שונה מזו שהוצהרה בדו"ח.

במילים פשוטות:
דוח שנתי הוא מסמך המשקף את פעילותו הפיננסית של נישום (אדם או עסק) בשנת המס, על ידי פירוט כלל הניכויים והזיכויים שלו באותה השנה. על פי פקודת מס הכנסה, מי שחייב להגיש דו"ח שנתי הוא כל תושב ישראל מעל גיל 18, למעט מי שפטורים באופן מפורש על פי התקנות (כמו מרבית השכירים). על הדו"ח עצמו לכלול פירוט של כלל ההכנסות וההוצאות של הנישום בשנת המס, לרבות רווחים מנכסים, הפקדות לקרנות, מיסים ששולמו וטפסים נוספים על פי הצורך.
יש להגיש את הדו"ח עד ליום 30 באפריל של השנה העוקבת לשנת המס, הן באופן מקוון והן באופן ידני. לשם עריכת הדו"ח מומלץ להשתמש בשירותיו של יועץ מס מומחה, הן בכדי לחסוך זמן ומאמץ רבים והן על מנת להבטיח את מילוי הדו"ח והגשתו באופן התואם את דרישות החוק.  

יש שאלה?
מלאו את הטופס ואחזור אליכם

כדאי לדעת

WhatsApp chat
Call Now Button