החזר מס לשכירים

חשוב לדעת : עובד ששילם מס הכנסה בסכומים הגבוהים מאלו שהיה אמור לשלם על פי החוק, זכאי לקבל החזר מס
ניתן לבקש החזר עד 6 שנים לאחר תום שנת המס שבגינה מבקשים את ההחזר
להחזר המס מתווספים הפרשי הצמדה וריבית
לעתים מנוכים משכר העובד במהלך השנה ניכויי מס הכנסה בסכומים הגבוהים יותר מאלו שעליו לשלם על פי החוק. הסיבה לכך היא שבעת חישוב המס במהלך השנה, לא מובאים בחשבון נתונים שונים שמשפיעים על חישוב המס.
גובה מס הכנסה שעל עובד לשלם מחושב על בסיס שנתי (כלומר: על פי סך הכנסותיו בשנת המס). בפועל מנוכה משכרו מס הכנסה מדי חודש באמצעות תלוש השכר. הסכומים החודשיים המנוכים במס הכנסה מדי חודש נקראים "ניכוי במקור", והם מבוססים על חישוב משוער לגבי הכנסתו השנתית של העובד. מאחר שרק בסוף שנת המס ניתן לדעת במדויק מה היתה ההכנסה השנתית, ייתכנו פערים בין הסכום המדויק שהיה עליו לשלם למס הכנסה לבין הסכומים שנוכו ממנו במהלך השנה ואשר התבססו על הכנסה משוערת. עצמאים משלמים במהלך השנה "מקדמות" שמבוססות אף הן על הכנסה שנתית משוערת.
אם על פי החישוב הסופי בסוף שנת המס מסתבר שסכום המס ששילם העובד גבוה ממה שהיה עליו לשלם, הוא זכאי לקבל החזר מס.

מקרים שבהם ייתכן ניכוי מס הכנסה בסכומים הגבוהים מהנדרש

חופשת לידה

כאשר העובד מפוטר או מתפטר, ואינו עובד בחלק משנת המס. במקרה זה הוא עשוי להיות זכאי להחזר חלקי או מלא של מס ההכנסה שנוכה ממשכורתו בתקופה שעבד, שכן מס זה חושב על בסיס ההנחה כי ימשיך לעבוד ולקבל את אותו שכר במשך כל השנה.

כאשר העובד מפריש באופן עצמאי (שלא דרך המשכורת) סכומים

לביטוח פנסיוני, המזכים אותו בהקלות במס. מאחר ותשלומים אלה לא מבוצעים באמצעות המעביד, הם אינם מובאים בחשבון במהלך שנת המס במסגרת תלוש השכר.
עובד שמשכרו נוכו סכומי מס הכנסה גבוהים מהסכומים שהיה צריך לשלם.

נכות

בקבלת הזיכויים והפטורים הבאים:

נקודות זיכוי ממס הכנסה לעולה חדש
נקודות זיכוי ממס הכנסה לתושב חוזר ותיק
פטור ממס הכנסה לבעלי נכות רפואית או לעיוורים
זיכוי בגין תרומות למוסד מוכר
זיכוי בגין תרומה להנצחת חייל או קרוב שנספו במערכה או בפעולת איבה
זיכוי עבור קרוב משפחה נטול יכולת (הורה, צאצא או בן זוג)
נקודות זיכוי ממס הכנסה לחיילים משוחררים ומסיימי שירות לאומי-אזרחי
זיכוי בגין השתתפות בכלכלת ילדים שאינם נמצאים בחזקת המבקש
נקודות זיכוי ממס הכנסה בגין תשלום מזונות לבן זוג לשעבר
זיכוי ממס הכנסה לתושבים בפריפריה
נקודות זיכוי בגין סיום לימודים לתואר אקדמי (תואר ראשון, תואר שני, תואר שלישי במסלול ישיר, תואר ברפואה)
נקודות זיכוי ממס הכנסה בגין לימודי מקצוע (הוראה, הנדסאות, חשמלאות ועוד)
לפרטים נוספים והסבר מומלץ לפניות ליועץ מס.

הגשת הבקשה להחזר מס
ניתן לבקש החזר רק לאחר תום שנת המס, ועד 6 שנים מתום שנת המס שעבורה מבוקש ההחזר.
את בקשת החזר מגישים בלשכת פקיד השומה שאליה משתייכים – לאיתור משרדי פקיד השומה לפי מקום הישוב. לא ניתן להגיש בקשה להחזר מס באמצעות האינטרנט.
שכירים ימלאו טופס 135 ויצרפו את המסמכים הרלוונטיים (המסמכים מפורטים בדברי ההסבר בהמשך הטופס). ניתן למצוא הסבר למילוי הטופס באתר רשות המסים.
יש לצרף טופס 106 (אישור זה ניתן לעובד מהמעסיק) וכן אישורים רלוונטיים המעידים על זכאותם להקלות (אישור על תשלום לקופות גמל, תרומות, מצב משפחתי אישי או בריאותי, מקום מגורים המזכה בזיכוי ממס וכיו"ב).
עצמאים ואחרים המחויבים להגיש דין וחשבון על הוצאות ימלאו טופס 1301 ויצרפו אליו את האישורים המתאימים.
יש לצרף לבקשת ההחזר צילום המחאה או אסמכתא מתאימה אחרת לשם אימות פרטי חשבון הבנק, כדי שאם תתברר זכאות להחזר הוא יתבצע לחשבון המתאים.
מי שמבקש החזר מס עבור יותר משנת מס אחת צריך להגיש בקשה נפרדת להחזר עבור כל אחת מהשנים, ולצרף אליה את האישורים הרלוונטיים לאותה שנה.

תשלום החזר מס

החזר המס מבוצע ישירות לחשבון הבנק של העובד:
לעובד שכיר ההחזר יבוצע בתוך שנה מיום שנערכה שומה (לאחר שהוגשה הבקשה להחזר), או בתוך שנתיים מתום השנה שבה שולם המס – לפי המועד המאוחר מביניהם.
אם מדובר באדם שחייב בהגשת דו"ח, ההחזר אמור להיות מוחזר בתוך 90 יום מיום קבלת הדו"ח במשרד השומה, או ביום 31 ביולי בשנת המס שלאחר שנת המס שלגביה הוגש הדו"ח – לפי המועד המאוחר מביניהם.
להחזר המס מתווספים הפרשי הצמדה וריבית.

שכיר – חשוב לדעת
עובדים שכירים שחישוב המס שביצע המעסיק שלהם היה שגוי (למשל אם לא הביא בחשבון את זכאות העובד להקלות במס), יכולים לקבל החזר באמצעות המעסיק ותלוש השכר כל עוד לא הסתיימה שנת המס, מבלי שיהיה צורך להגיש בקשה להחזר מס. לדוגמה חיילים משוחררים, נקודות זיכוי של ילדים.
יש לפנות אל המעסיק ולדרוש ממנו לבצע את החזרי המס בתלוש השכר.
ניתן לדרוש זאת מהמעסיק גם אם בינתיים הסתיימה ההעסקה של העובד, וזאת בתנאי ששנת המס טרם הסתיימה. (מעסיק רשאי להפיק תלוש שכר גם לאחר סיום ההעסקה, שבמסגרתו ישולמו הפרשי שכר והחזרים שונים, שלהם זכאי העובד בשנת המס הנוכחית).
לעומת זאת, אם כבר הסתיימה שנת המס, יוכל העובד לקבל החזר רק באמצעות הגשת בקשה להחזר למס הכנסה, בתהליך שתואר לעיל.
ישנן זכויות נוספות שכדאי לנצל עוד במהלך שנת המס וחשוב לממש אותן לפני שמסתיימת השנה. למידע נוסף ראו מדריך מיצוי זכויות לקראת סוף השנה האזרחית.

יש שאלה?
מלאו את הטופס ואחזור אליכם

כדאי לדעת

WhatsApp chat
Call Now Button