תיאום מס

מי שהכנסתו נובעת מכמה מקורות, רשאי לערוך תיאום מס ובכך להימנע מתשלום מס עודף במשך שנת המס.

ניתן לערוך תיאום מס בכל עת במהלך שנת המס כל עוד לא הסתיימה שנת המס.

לאחר תום שנת המס לא ניתן לבצע תיאום מס, אך ניתן להגיש בקשה להחזר מס,

אם שיעור המס שנוכה משכרו של העובד היה גבוה מהסכום שבו היה חייב על פי החוק.

תנאים לתיאום מס

עובדים המועסקים ביותר ממקום עבודה אחד בשנת המס;
מי שהחליף מקום עבודה במהלך שנת המס;
גמלאים המקבלים משכורת ממקום עבודה בנוסף לפנסיה;
מי שיש לו מספר מקורות הכנסה שונים החייבים במס.
עובדים עצמאים שיש להם מספר מקורות הכנסה מלבד ההכנסה מהעסק, יכולים לעשות תיאום מס רק עבור ההכנסות שאינן מהעסק (עבור הכנסה מעסק ניתן לבקש הקלות אחרות, כגון: הקטנת תשלום מקדמות או הקטנת גובה הניכוי במקור וכו'). למידע נוסף ראו תשלומי מס הכנסה המוטלים על עסק עצמאי שאינו חברה.

שלבי תהליך תיאום מס

 יש לפנות לרשות המסים באחת מהדרכים המפורטות בהמשך.
ניתן לערוך תיאום, כל עוד לא הסתיימה שנת המס.
ניתן לערוך את תיאום המס כבר בתחילת שנת המס, ואף עוד לפני קבלת המשכורת הראשונה ממקומות העבודה, אך לצורך כך על העובד לציין את מספר תיק הניכויים של כל אחד מהמעסיקים (ניתן לברר את המספר במקום העבודה).
אם בשנת המס הקודמת ערך העובד תיאום, והוא עובד באותו מקום עבודה, ימשיך תיאום המס להיות בתוקף באופן זמני במהלך ינואר ובפברואר של השנה החדשה. אם העובד לא יערוך תיאום מס חדש, אזי בחודש מרץ ינכו כל המעסיקים שלו מכל משכורותיו מס הכנסה בשיעור המירבי (47%) כולל ניכוי בדיעבד על חודשים ינואר ופברואר.

פנייה בכתב

ניתן לפנות בכתב אל פקיד השומה באזור מגוריו של הנישום.
יש למלא טופס 116 – "בקשה להקלה ולתיאום בחישוב ניכויי המס על ידי פקיד השומה". יש אפשרות למלא טופס 116 מקוון ולאחר המילוי, להדפיס את הטופס ולחתום עליו.
ניתן גם להגיש את הבקשה לתיאום ללא טופס 116, אולם במקרה כזה יש לפרט לגבי כל אחד ממקומות העבודה, שבהם מועסק העובד, את הפרטים הבאים:
שם המעסיק
מספר תיק ניכויים (9 ספרות הרשומות בפרטי המעסיק בתלוש השכר)
שכר שנתי ברוטו, הצפוי מאותו מעסיק עד סוף השנה
מספר חודשי העבודה במהלך שנת המס (במקרה שהעובד עתיד לעבוד רק בחלק מהשנה)
יש לצרף תלוש שכר אחרון מכל אחד ממקומות העבודה. במקרה שהעובד רק התחיל לעבוד במקום עבודה וטרם קיבל תלוש שכר, ניתן לפנות לפקיד השומה גם ללא התלוש אך לציין במפורש את הסיבה לאי-המצאת התלוש. חשוב לציין את מספר תיק הניכויים של מקום העבודה (ניתן לברר אותו אצל המעסיק עצמו).
יש לציין את פרטיו של העובד: שם מלא, תעודת זהות וכתובת מגורים.

פנייה באמצעות מייצג מוסמך

ניתן לייפות את כוחו של מייצג מוסמך (רואה חשבון או יועץ מס) לבצע את תיאום המס עבור העובד.
המייצג יקבל מהעובד את תלושי השכר והפרטים הנדרשים וידאג להגשת המסמכים לפקיד השומה.

תיאום באמצעות מערכת הפניות באתר רשות המסים

ניתן לבקש תיאום מס באמצעות מערכת הפניות באתר רשות המיסים, כולל תיאום מס חוזר באותה שנה.
להגשת הבקשה, יש להזין במערכת פרטים אישיים, לצרף טופס 116 מלא וסרוק וכן אישורים ומסמכים מאמתים (כגון תלושי שכר).
פקיד השומה יקבע את שיעור המס שיש לנכות בהתאם לנתונים ויכין את האישורים שיש למסור למעסיקים או למשלמים (לפונה תישלח הודעה שהאישורים הופקו).
האישורים שהופקו יהיו זמינים בתוך 5 ימי עבודה ביישום לתיאום מס שבאתר רשות המסים, ויהיה ניתן להדפיס אותם בכל עת (לשם כך, מי שטרם נרשם למערכת השירותים המקוונים של רשות המסים צריך להירשם ולקבל קוד אישי).

תיאום מס באמצעות היישום באתר רשות המסים

ניתן לערוך תיאום מס גם באמצעות יישום באתר רשות המסים (המערכת מאפשרת לערוך סימולציה לחישוב מס ולשדר בקשה לתיאום מס למחשב רשות המסים).
יש להירשם תחילה למערכת ולקבל קוד אישי, שישמש לזיהוי בכל המערכות המקוונות של רשות המסים.

תיאום המס באמצעות היישום אפשרי רק למי שעונה על המצבים הבאים:

הכנסותיו הן ממשכורת או שכר עבודה בסכום כולל שאינו עולה על 308,196 ש"ח לשנה (מכל משלמי המשכורת).
הכנסתו היא מקצבת פרישה (פנסיה ממעסיק לשעבר או מקופת גמל), והוא עונה על אחד מאלה:
הוא עדיין לא הגיע לגיל פרישה.
הוא הגיע לגיל פרישה ואינו חייב במס בגין כלל הכנסותיו (המערכת המקוונת מאפשרת לערוך בשלב הסימולציה בדיקת חבות מס על ההכנסות המדווחות).
הוא הגיע לגיל פרישה או לגיל שבו החל לקבל קצבה, לפי המאוחר מביניהם, ופנה לפקיד השומה לצורך קביעת זכאותו לפטור לקצבה.
הכנסתו נובעת מתשלומים אחרים עבור שירותים (כגון: שכר אומנים, שכר מרצים ועוד).

לא ניתן לערוך תיאום מס באמצעות האתר בכל אחד מהמקרים הבאים:

מי שסך הכנסותיו עולה על 308,196 ש"ח לשנה.
מי שכבר עשה תיאום מס בשנה הנוכחית, בין אם עשה זאת בעצמו באינטרנט ובין אם על ידי מייצג מוסמך או משרד פקיד השומה.
מי שמבקש פטור לקצבה (פנסיה) או פטור לפיצויי פרישה.
מי שמקבל קצבת פרישה (פנסיה ממעסיק לשעבר או מקופת גמל), הגיע לפני שנת 2012 לגיל פרישה או לגיל שבו החל לקבל קצבה, וחייב במס בגין כלל הכנסותיו.

בקבלת הזיכויים והפטורים הבאים:

נקודות זיכוי ממס הכנסה לעולה חדש
נקודות זיכוי ממס הכנסה לתושב חוזר ותיק
פטור ממס הכנסה לבעלי נכות רפואית או לעיוורים
זיכוי בגין תרומות למוסד מוכר
זיכוי בגין תרומה להנצחת חייל או קרוב שנספו במערכה או בפעולת איבה
זיכוי עבור קרוב משפחה נטול יכולת (הורה, צאצא או בן זוג)
נקודות זיכוי ממס הכנסה לחיילים משוחררים ומסיימי שירות לאומי-אזרחי
זיכוי בגין השתתפות בכלכלת ילדים שאינם נמצאים בחזקת המבקש
נקודות זיכוי ממס הכנסה בגין תשלום מזונות לבן זוג לשעבר
זיכוי ממס הכנסה לתושבים בפריפריה
נקודות זיכוי בגין סיום לימודים לתואר אקדמי (תואר ראשון, תואר שני, תואר שלישי במסלול ישיר, תואר ברפואה)
נקודות זיכוי ממס הכנסה בגין לימודי מקצוע (הוראה, הנדסאות, חשמלאות ועוד)
לפרטים נוספים והסבר על התהליך המקוון, ראו באתר רשות המסים.

קבלת האישורים

לאחר שהבקשה לתיאום מס התקבלה במשרדי פקיד השומה או נקלטה במחשבי רשות המסים, יישלחו אל העובד אישורים על אופן חישוב המס עבור כל אחד ממקומות העבודה.
עובדים שביצעו את תיאום המס באמצעות אתר רשות המסים יקבלו הודעה שהאישורים הופקו ויוכלו להדפיס את האישורים.
על העובד להגיש את האישורים למעסיקיו ללא כל דיחוי.

תיאום מס חדש

אם במהלך שנת המס חל שינוי במקומות העבודה או בהכנסות של העובד, ניתן לפנות שוב אל פקיד השומה ולבקש תיאום מס חדש. ניתן לבצע תיאום מס חדש באותה שנה באמצעות מערכת הפניות באתר רשות המסים, בכתב, או באמצעות פנייה של מייצג מוסמך (לא ניתן לבצע את התיאום מחדש באמצעות היישום שבאתר רשות המסים).
עובד שעבד בשני מקומות עבודה וערך תיאום מס בשנה מסוימת, חייב לערוך תיאום מס חדש בתחילת שנת המס החדשה, גם אם הוא ממשיך לעבוד באותם מקומות עבודה (תיאום המס של השנה שעברה אינו מוארך באופן אוטומטי).
ברוב מקומות העבודה מקובל להמשיך לנכות מס הכנסה על פי תיאום המס של השנה שעברה, וזאת באופן זמני עד להמצאת תיאום מס חדש (לרוב עד סוף חודש פברואר). במקרה שהעובד לא ימציא תיאום מס חדש עד למועד זה, ינוכה לו מס בשיעור המירבי (כולל ניכוי מס רטרואקטיבי מתחילת השנה).

ערעור

במקרה שעובד סבור כי נעשתה טעות בתיאום המס, הוא יכול לפנות בבקשה מנומקת אל פקיד השומה או לגשת פיזית אל משרדי פקיד השומה לבירור הענין.

חשוב לדעת
אם עובד שמועסק ביותר ממקום עבודה אחד לא ערך תיאום מס, ינוכה מכל שכרו אצל המעסיק המשני מס הכנסה בשיעור המירבי (47%).
מומלץ לעובד העורך תיאום מס הכנסה, לערוך גם תיאום מס מול המוסד לביטוח לאומי כדי להימנע מגביית דמי ביטוח לאומי במדרגת מס גבוהה.
מלבד תיאום מס, ישנן זכויות נוספות שכדאי לנצל לפני שמסתיימת שנת המס. למידע נוסף ראו מדריך מיצוי זכויות לקראת סוף השנה האזרחית.

לשכירים – מוזמנים לקרוא על החזר מס לשכירים

יש שאלה?
מלאו את הטופס ואחזור אליכם

כדאי לדעת

WhatsApp chat
Call Now Button